Benvinguda, tardor!

Aquesta setmana els nens i nenes del Cicle Superior, hem decorat l’escola per la Castanyada. Esperem que us agradi!

20171024_13520320171024_13523320171024_13524820171024_13525620171024_13530520171024_135330

Anuncios

Mapa Comunitats Autònomes i províncies

Podeu visitar aquest link per aprendre el mapa de les Comunitats Autònomes:

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/espauto1e.html

I aquest altre per practicar les seves províncies:

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/esprovin1e.html

Igualment, aquí us deixem les imatges amb els mapes:

Llista de sufixos – Català

Llista de sufixos

Es mostra a continuació una llista de sufixos més usuals en català.

Sufix Paraula que crea Significa Exemple
-aca Nom > Nom Col·lectiu Fullaca, Fullaraca
-ada Nom > Nom Col·lectiu o intensiu, de coses o fenòmens atmosfèrics, noms de contingut; plenitud d’ocupació d’una cosa; quantitat de cosa continguda en un recipient o lloc; intensitat pejorativa Gentada, teulada; ventada; cullerada; fornada; ventrada; salivada (Aquest sufix es en alguns casos es reforça també intercalant un altre sufix, amb formes com -erada (nierada, gitarada), -arrada (becarrada), -assada (eugassada), -etada (peixetada, carretada)
-al Nom > Nom Col·lectiu; augmentatiu (objectes) Personal, dineral
-all Nom > Nom Col·lectiu (objectes) Plomall, brancall, buscall, escampall
-alla Nom > Nom Col·lectiu; pejoratiu (gent) Fadrinalla; faramalla, gentalla
-am Nom > Nom Col·lectiu (plantes i lloc on creixen) Donam, mossam, lladregam, bestiam, bigam, fustam; figueram
-ar Nom > Nom Col·lectiu (lloc o camp plantat de) Bestiar, fossar, colomar; Alzinar, pinar, tarongerar
-ari Nom > Nom Col·lectiu (continent d’un conjunt de) Mostrari, reliquiari, diccionari
-at Nom > Nom Col·lectiu (semblant a -ada. Gran quantitat de; contingut o capacitat de) Cadirat, aiguat; grapat, manat, braçat
-ea Nom > Nom Col·lectiu (Balear) Al.lotea
-atge Nom > Nom Col·lectiu Veïnatge, plomatge
-eda, -et Nom > Nom Col·lectiu de plantes Olivet, oliveda
-er/a1 Nom > Nom Arbre o planta Pomera, llimoner o llimera
-à/-ana Nom > Nom Ofici o activitat Cristià, escolana
-er/a2 Nom > Nom Col·lectiu (lloc plantat de); Ofici o activitat Herber, fumer(a); Jonquera; Carter, carnissera
-iste (no admès per l’IEC)/-ista Nom > Nom Ofici o activitat Taxista, abolicionista
-aire Nom > Nom Ofici o activitat Drapaire, batallaire
-ia Nom > Nom Col·lectiu; Ofici o activitat Escolania, llibreria; Secretaria, mestria
-eria Nom > Nom Col·lectiu; Ofici o activitat Cristalleria; Fusteria, sastreria
-isme Nom o Adjectiu > Nom Corrent, doctrina Socialisme, marxisme
-esa Adjectiu > Nom Qualitat Vellesa, pobresa
-eria Adjectiu > Nom Qualitat Bogeria
-or Adjectiu > Nom Qualitat Dolçor, lluentor
-òria Nom > Nom Col·lectiu (acció i efectes múltiples) Cridòria
-um Nom > Nom Col·lectiu (pejoratiu) Femellum, masclum; pixum, greixum
-úria (-ura) Nom > Nom Col·lectiu Boscúria, blancúria, foscúria
-ia Adjectiu > Nom Qualitat Valentia, covardia
-im Nom > Nom Col·lectiu Borrim, plugim
-ícia Adjectiu > Nom Qualitat Avarícia, brutícia
-ària Adjectiu > Nom Dimensions Grandària, alçària
-ista Adjectiu > Nom Seguidor d’una corrent o doctrina Socialista, nacionalista
-alla Verb > Nom Acció o efecte Rondalla
-ció Verb > Nom Acció o efecte Publicació
-ment Verb > Nom Acció o efecte Afonament, nomenament
-menta Nom > Nom Col·lectiu Ferramenta, vestimenta, cornamenta
-nça Verb > Nom Acció o efecte Enyorança, naixença
-atge Verb > Nom Acció o efecte Muntatge
Verb > Nom Acció o efecte Esvaró
-dor/-dora1 Verb > Nom Agent Venedor/a
-dor2 Verb > Nom Lloc Menjador, corredor
-all Verb > Nom Instrument Ventall
-dor/-dora3 Verb > Nom Instrument Comptador, tapadora
-et Verb > Nom Instrument Xiulet
-à/-ana Nom > Adjectiu Relació o pertinença Ciutadà, urbà
-enc Nom > Adjectiu Relació o pertinença (gentilici) Illenc
-ar Nom > Adjectiu Relació o pertinença Polar, muscular
-il Nom > Adjectiu Relació o pertinença Febril, juvenil
-ístic Nom > Adjectiu Relació o pertinença Estilístic, artístic
-at/-ada Nom > Adjectiu Possessió Alat, alada
-ut/-uda Nom > Adjectiu Possessió Banyut, banyuda
-enc/-enca Adjectiu > Adjectiu Rogenc, rogenca
-ís/-issa Adjectiu > Adjectiu ‘propens a’ Malaltís, malaltissa
-ós/-osa Adjectiu > Adjectiu Blavós, blavosa
-osa Nom > Nom Col·lectiu (plantes i lloc on creixen) Avetosa
-aire Verb > Adjectiu Característica Xarraire
-dor/-dora Verb > Adjectiu Característica Durador
-ble Verb > Adjectiu Possibilitat Menjable, probable
-ívol/-ívola Verb > Adjectiu Característica Mengívol
-dís Verb > Adjectiu ‘propens a’ Corredís, trencadís
-ós/-osa Verb > Adjectiu Abundància Agradós
-à/-ana Adverbi > Adjectiu Llunyana, llunyà
-er/-era Verb > Adjectiu Proper, propera
-egar Nom > Verb Apedregar, cegar
-ejar1 Nom > Verb ‘que es repeteix’ Gotejar, puntejar
-ejar2 Adjectiu > Verb ‘que comença o tira a’ Clarejar
-ejar3 Adverbi > Verb repetició’ Sovintejar, davantejar
-ificar1 Nom > Verb Classificar, dosificar
-ificar2 Adjectiu > Verb Fortificar, clarificar
-itar Adjectiu > Verb Facilitar, debilitar
-itzar1 Nom > Verb Hospitalitzar
-itzar2 Adjectiu > Verb Realitzar, normalitzar
-ment Adjectiu (femení) > Adverbi * Ràpidament, històricament, darrerament, freqüentment
  • El sufix ment és l’únic que pot formar adverbis i només ho pot fer a partir d’adjectius en forma femenina. Aquest sufix pot formar adverbis de diversos tipus: de manera (els més freqüents), temporals, quantitatius, modals, connectors textuals, etc.

 

MICROCOSMOS – LA CÈL·LULA

Una cèl·lula, tot i ser tan minúscula, és una estructura molt complexa formada per diferents parts:

  • El citoplasma. És el fluid gelatinós de dins la cèl·lula en el qual suren els orgànuls.
  • Els orgànuls. S’encarreguen de realitzar diferents funcions de la cèl·lula: fabricar proteïnes, transportar i emmagatzemar substàncies, produir energia, etc.
  • La membrana. És la capa que envolta i protegeix la cèl·lula. Permet l’intercanvi de substàncies de dins a fora i de fora a dins.
  • El nucli. És el centre de control de la cèl·lula i dirigeix el funcionament dels orgànuls.

 

Trobem diferents tipus de cèl·lules, com per exemple les cèl·lules vegetals i les cèl·lules animals. En les següents diapositives trobaràs informació relacionada amb:

  • Cèl·lula vegetal i animal.
  • Éssers unicel·lulars i pluricel·lulars.
  • Teixits, òrgans i aparells.

[DIAPOSITIVES]

 

La divisió cel·lular és la reproducció en la qual una cèl·lula inicial (anomenada “mare”) es divideix en dues per formar dues cèl·lules filles idèntiques.

La divisió permet que els éssers vius puguem créixer i també que els teixits ferits o malmesos es puguin regenerar.

Sin título